Shalat sunnah hajat sebanyak 2 (dua) rakaat, dilakukan dengan niat semata-mata hanya mengharap ridha Allah, seiring dengan keinginan agar yang diharapkan menjadi kenyataan dan ditakdirkan dalam kebaikan. Waktunya tidak ditentukan, sebaiknya dilakukan antara maghrib dan 'isya.

Setelah Salam Kemudian Sujud Lagi, dengan bacaan:

Bacaan & Do'a Shalat Hajat

Subhaanalloohi walhamdulillahi walaa ilaaha illalloohu walloohu akbar (3x)

Artinya: Maha Suci Allah segala puji bagi-Nya, Tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar.

Bacaan & Do'a Shalat Hajat

Alloohumma sholli 'alaa sayyidinaa muhammadiw wa 'alaa aali sayyidinaa Muhammad (3x)

Artinya: Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada junjungan kami Nabi Muhammad dan keluarganya.

Bacaan & Do'a Shalat Hajat

Robbanaa aatinaa fiddun-yaa hasanataw wafil aakhiroti hasanataw waqinaa 'adzaabannaar (3x)

Artinya: Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa api neraka.

Kemudian Duduk dan Berdo'a:

Bacaan & Do'a Shalat Hajat

Alloohumma sholli 'alaa sayyidinaa wamaulaanaa Muhammadin manfalaqotil anwaaru illaa bi idznih (21x)

Artinya: Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada sayyidina Muhammad yang tak dapat bersinar cahaya kecuali dengan izin-Nya.

Bacaan & Do'a Shalat Hajat

Alloohumma sholli 'alaa sayyidinaa Muhammadin sholaatan tunjiinaa bihaa min jamii'il ahwaali wal aafaat, wataqdhii lanaa bihaa jamii'al haajaat, watuthohhirunaa bihaa min jamii'is sayyi-aat, watarfa'unaa bihaa 'indaka a'laddarojaat, watuballighunaa bihaa aqshol ghooyaati min jamii'il khoirooti fil hayaati waba'dal mamaat.

Artinya: Ya Allah, limpahkanlah sholawat bagi junjungan kami, Nabi Muhammad, sholawat yang dengannya Engkau selamatkan kami dari ketakutan dan malapetaka, ditunaikan segala hajat, dibersihkan dari segala keburukan, diangkat ke derajat yang tinggi, dan disampaikan keinginan mendapat anugerah kebaikan dunia dan akhirat.

Bacaan & Do'a Shalat Hajat

Laa ilaaha illalloohul haliimul kariim. Subhanaalloohi robbil'arsyil'azhiim. Alhamdulillaahi robbil 'aalamiin. As-aluka muujibaati rohmatik, wa'azaa-ima maghfirotik, wal ghoniimata minkulli birr, wassalaamata min kulli syarr.

Artinya: Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Bijaksana dan Maha Pemurah, Maha Suci Allah Pemilik Arsy Yang Maha Agung. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian Alam. Aku memohon kepada-Mu akan sesuatu kebajikan dan berkat yang disertai dengan rahmat-Mu, besarnya ampunan-Mu dan keuntungan dari tiap kebaikan serta keselamatan dari segala keburukan.

Bacaan & Do'a Shalat Hajat

Laa tada'lii dzanban illaa ghofartah, walaa hamman illaa farrojtah, walaa 'aiban illaa satartah, walaa mariidhon illaa syafaitah, walaa du'aa-an illas tajabtah, walaa haajatan illaa qodoitahaa wayassartahaa yaa robbal 'aalamiin.

Artinya: Ya Allah, Janganlah Engkau membiarkan pada diriku suatu dosa kecuali Engkau ampuni, jangan dibiarkan diriku dalam gelisah kecuali Engkau tenangkan, jangan dibiarkan aibku terlihat kecuali Engkau tutupi, jangan dibiarkan aku dalam keadaan sakit kecuali Engkau sembuhkan, jangan dibiarkan do'a tanpa dikabulkan, dan tidak pula dari tiap keinginan yang baik melainkan Engkau perkenankan dan dimudahkan, Wahai penguasa alam.

Bacaan & Do'a Shalat Hajat

Robbanaa aatinaa milladunka rohmataw wahayyi' lanaa min amrinaa rosyadaa.

Artinya: Ya Allah, berilah kami rahmat-Mu dan berilah kami jalan keluar dalam urusan kami.

Bacaan & Do'a Shalat Hajat

Robbanaa aatinaa fiddun-yaa hasanataw wafil aakhiroti hasanataw waqinaa 'adzaabannaar.

Artinya: Ya Tuhan kami, anugerahilah kami kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat, dan selamatkan kami dari siksa api neraka.

Bacaan & Do'a Shalat Hajat

Washollalloohu 'alaa sayyidinaa muhammadiw wa'alaa aalihii washohbihii wasallam, Walhamdu lillaahi robbil 'aalamiin.

Artinya: Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabatnya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.

Diakhiri dengan membaca surah Al Faatihah.